top of page

GOVERNANCE

Qeverisja e Mirëbesimit e Portico Academy drejtohet përmes Bordit të Mirëbesimit. 13 personat e besuar janë si më poshtë;

Bob Hellen

Cheryl Woolf

Graham Lane

Frances Gretton

Alan Murkin

Kate Baynes

Sue Hay

Heather Oram

Karen Packer

Ros Sanders

Claire Smith

David Struthers

Ron Wright

Karrige

CEO

Nënkryetar dhe Kryetar i Financave

Nëse dëshironi të diskutoni më tej për ndonjë çështje në lidhje me shkollën e fëmijës suaj, pasi të keni qenë së pari përmes Drejtorit / Drejtorit, ju lutemi kontaktoni Kryetarin e Besuar, Z. Bob Hellen ose CEO, Znj. Cheryl Woolf në Portico House, 59, Ronald Hill Grove, Leigh on Sea , Essex SS9 2JB

bottom of page